SGK Yurtdışında Tedavi İmkanları


SGK Yurtdışında Tedavi İmkanları
Yurt içi hastanelerinin yetersiz kaldığı durumlarda masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmak üzere hasta tedavinin yapılabileceği bir yurtdışı sağlık kurumuna gönderilir. Sgk yurtdışında tedavi, genel sağlık sigortasına tabi ya da bakmakla yükümlü oldukları kişileri kapsamaktadır.
Yurtdışı tedavisi iki ana başlıkta toplanabilir. Birincisi analizi, tahlili yurtiçinde mümkün olmayan numunenin yurtdışında bir sağlık kurumuna gönderilmesi diğeri ise hastanın yurt dışında tedaviye gönderilmesidir.
Numunenin veya genel sağlık sigortasına tabi olan çalışanın ya da bakmakla yükümlü olduğu hastanın yurtdışına gönderilmesi, bir takım resmi işlemlere bağlıdır. Öncelikle Eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastaneleri tarafından, yurtiçinde hastanın neden ve niçin tedavisinin mümkün olmadığı gerekçeleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde hazırlanacak Yurtdışı Tetkike İlişkin Sağlık Kurulu Raporunun düzenlenmesi gerekmektedir.

Düzenlenen bu rapor Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından incelenecek ve doğruluğu teyit edilerek Sağlık Bakanlığı’na gönderilecektir. Daha sonra Sağlık Bakanlığınca raporlar ayrıntılı olarak değerlendirilecek uygun görülmesi durumunda ise onaylanacaktır.

Yukarıda bahsedilen bu işlemler hasta ya da hasta yakınları tarafından yapılabileceği gibi bağlı olunan ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne verilerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da yapılabilmektedir.

Sgk yurtdışında tedavi için başvuran hastanın raporunun Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmasının ardından ve gerekli olan diğer belgeler, hasta için belirlenen en uygun tedavi merkezi ile gerekli yazışmaların yapılması ve hastanın tedavisi sırasında ve tedavinin bitiminde düzenlenecek evrakların onaylanması ve tercüme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına ulaştırılır. Hastanın yurt dışında tedavi göreceği sağlık kurumu ile ilgili gerekli bilgi ve belge alışverişi yapılarak irtibat sağlanır.

Sgk yurtdışında tedavi masraflarının karşılanmasında ise, hastanın Sosyal güvenlik Kurumu ile anlaşması olması halinde tedavi için gönderilen hasta iki ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamında ise, bu hasta kişilerin masraflarının ödenmesinde adı geçen sözleşmenin hükümleri uygulanır. Bunun dışında yapılan tedavi karşılığı ücretler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yurt dışında hastanın tedavi gördüğü sağlık merkezinin hesabına havale edilerek yapılabileceği gibi hasta tarafından tedavi sırasında harcanan tutarın faturalandırılması suretiyle kişiye ödenir. Hasta kişinin ya da yurt dışında tedavi amacıyla gidilen sağlık kurumunun talep etmesi halinde avans olarak da bu giderler ödenebilir. Daha sonra kalan kısım olur ise mahsup yoluna gidilir.

Sgk yurtdışında tedavi amacıyla gönderdiği hastaların bahse konu tedavileri dışında kalan diğer tedavi masraflarını karşılamamaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*