SGK İşyeri, İşveren Ve İşyerinin Bildirimi


SGK İşyeri, İşveren Ve İşyerinin Bildirimi
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ticari kuruluşlar, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına işyeri bildirgesi tanzim etme yükümlülüğü getirilmiştir. İşveren, iş yeri sahibi kurumca tanzim edilecek olan işyeri bildirgesini sigortalının işe başladığı tarihte kurumuna iletmekle yükümlü kılınmıştır. Ticaret sicili memurluklarına, bir şirket kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, bildiren iş sahiplerinin yaptıkları bildirimler kuruma yapılmış olarak değerlendirilir. Ticaret sicili memurlukları işveren tarafından kendilerine yapılmış olan bu bildirimi en geç 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.

İşyerinin hizmet gösterdiği bir adresten başka bir şehirdeki adrese taşınması, sigortalı personel çalıştırılan bir işyerinin bir başka kişiye devredilmesi durumunda, işyerinin taşındığı yeni adresi, bir işyerini devralan yeni kişinin yaptığı işi ve işyerini devraldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde, işyerinin miras olarak devri halinde ise mirasçıların, işverenin vefat tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde düzenleyeceği işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kuruma iletmek zorundadır.

Belli bir adreste çalışırken aynı il içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun diğer bir biriminin sorumluluk alanına giren diğer bir adrese taşınması durumunda, işyeri bildirgesi göndermesine gerek olmadan sadece taşınılan yeni adresin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Adres değiştiren iş yerinde çalışan sigortalıların, sigorta hakları aynı şekilde işlemeye devam eder. İşyeri bildirgesinin bir örneğini Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sitesi üzerinde yer alan Sigortalılık başlığı altındaki “Formlar ve Dilekçeler” bölümünden alınabilmesi mümkündür.

Bir kamu kurumunda çalışmakta olan personelin, aynı kurumun bir başka il ya da ilçede bulunan birimine tayin sonucu atanması durumunda da ilişik kestiği kurum tarafından İşten Ayrılış Bildirgesi düzenlenir. Bunun yanı sıra göreve başladığı yeni birimi tarafından da İşe giriş Bildirgesi düzenlenme yükümlülüğü vardır. Bu durum geçici görevlendirmeler de uygulanmaz.

İşyeri bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna geç iletilmesi ya da hiç iletilmemesi durumunda idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır. Bu durum kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsamaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*