SGK Emekli Maaşı Haczedilebilirmi?


SGK Emekli Maaşına Haciz Konulabilirmi?
Ülkemizde emekli olan ve emekli maaşı ile geçinmekte oldukça zorlanan emeklilerin olduğunu biliyoruz. Kimi tek maaş ve kira ödeyerek çok daha büyük sıkıntılar ile mücadele etme çabasında. Kimileride istemeden de olsa icra, haciz işlemi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Eğer emekli isek bu durum çok daha can sıkıcı ve çok da üzücü bir hal alabiliyor. Geçiminizi sağladığınız ve geçinmenize de nispeten yarar sağlayan maaşınızın haczedilmesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Emeklilerin büyük sıkıntı çektiğini ve geçim mücadelesi verdiğini de biliyoruz. Peki, emekli maaşı haczedilebilir mi? 2008 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bu duruma yeni bir düzenleme getirildi.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 93 üncü maddesinde “Sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” hükmü getirilmiştir. Bu hükümden de anlaşılacağı gibi borçlu kişinin muvafakatı alınmadığı sürece Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan hiçbir emeklinin maaşına haciz işlemi uygulanamayacağıdır.

Bu durumda Emekli Sandığı, Bağ Kur ve SSK, Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında tek bir çatı altında birleştirildiğinden hiçbir emeklinin maaşına haciz işlemi uygulanamamaktadır. Eğer böyle bir talep olursa bu talep de İcra Müdürlükleri tarafından reddedilmesi gereklidir. Ancak bu durum takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları ile her ay düzenli olarak ödenmesi karara bağlanan nafakanın maaştan icra yolu ile kesilmesi işlemi dâhil değildir. 2008 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan açıklanan hüküm gereğince eğer maaşınız da icra kesintisi var ise ve eğer bu kesinti için muvafakat vermemiş iseniz İcra Hâkimliği veya Asliye Hukuk Hâkimliği’ne başvurarak maaşınızda ki haczi kaldırabilirsiniz.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*